Lifestyle Politics Science Sport

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

single image

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) นับเป็นสถานศึกษา ขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนมาเป็นเวลายาวนานถึง 64 ปี มีนักเรียนชาย-หญิงทั้งมุสลิม พุทธ คริสต์ และศาสนาอื่น ๆ เรียนร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สันติสุข ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่ถือว่าโดดเด่นมากนั่นคือ “สมานฉันท์ สันติสุข”

หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ ที่มาของการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้มากนัก อ.ว.ท. อาจนับได้ว่าเป็นโรงเรียนหนึ่ง ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมือง ซึ่งเกิดจากการเรียกร้องต่อสู้ของพี่น้องมุสลิม เพื่อให้ได้มาซึ่งโรงเรียนรัฐบาล สำหรับลูกหลานมุสลิม รัฐบาลในขณะนั้นจึง มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 ให้มีอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อให้การศึกษาแก่ชาวไทยมุสลิม ในประเทศไทย ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 1,977 คน เป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม 60% และนักเรียนที่นับถือ ศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ 40%

ในการแสวงหาความรู้ และ การดำเนินชีวิตของนักเรียนทุกศาสนิกใน อ.ว.ท.ถือเป็นประสบการณ์ ที่ค่อนข้างแตกต่างจากสถานศึกษาอื่นเห็น ได้อย่างชัดเจน เพราะนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้ และ พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ และ การใช้ชีวิตในสังคมอิสลามแล้ว นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติ บุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัว รวมถึงต้องเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน ต่างศาสนา ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ขยันหมั่นเพียร มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สำคัญต้องต่อสู้กับตนเอง และ ปัจจัยแวดล้อมเพื่อให้ สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคม ยุคเทคโนโลยีข่าวสารโลก ไร้พรมแดนอย่างเช่นปัจจุบันได้อย่างปกติสุข สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า ยิ่งทางการศึกษาที่นักเรียน จะได้รับจากสถานศึกษาแห่งนี้ติดตัวไปด้วย

กิจกรรมสมานฉันท์ใน อ.ว.ท. อย่างเช่น “HARMONY & PEACE” เป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียน Muslim และ Non Muslim จะมีอยู่ตลอดเวลาทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ เพื่อหล่อหลอม ให้นักเรียนไม่รู้สึกละอายที่จะเปิดเผย ฐานะทางศาสนาที่ตนนับถือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีความสง่างาม เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจและกล้าแสดงออก ในขณะที่นักเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอิสลาม นักเรียนมุสลิมสามารถคบเพื่อนต่างศาสนิกโดยที่ยังสามารถคงความเป็นมุสลิม ที่ดีไว้ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “สมานฉันท์ สันติสุข”

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการอ่านคัมภีร์อัลกุร อานทำนองเสนาะ (กอรี) ผู้ชนะการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแบบคล่อง (มุร๊อตตั้ล) และผู้ชนะการขับร้องประสานเสียง (อะนาชีด) ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน ผลงานนักเรียน OCOP ที่มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักเรียนทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน รวมถึงให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการออม

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ทรงเปิด “ศูนย์การสอนภาษาอาหรับ” ทรงลงพระนามาภิไธยเป็นภาษาอาหรับ ทอดพระเนตรการสอนภาษาอาหรับ วิถีชีวิตอิสลามในหออิสลามนิทัศน์ นิทรรศการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน การสาธิตรีดนมแพะและการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และทรงประกอบอาหารชื่อ “ซอเลาะลาดอ” หรือพริกยัดไส้ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของชุมชนมุสลิมทางภาคใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเอกลักษณ์และนิยมทำกันในงานบุญ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นต้น รวมถึงทอดพระเนตรแปลงเกษตร “บ้านของพ่อ” ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต ณ สวนเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

การจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาอาหรับ” ภายใต้การส่งเสริม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นับเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของผู้บริหาร เนื่องจากนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อในประเทศทางแถบตะวันออกกลางกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก โดยเฉพาะที่ประเทศอียิปต์นักเรียนไทยสามารถผ่านการทดสอบภาษาอาหรับและเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เพียงแค่ 20% เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 80% จะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาอาหรับก่อนทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งถือเป็นการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาอาหรับแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาอาหรับให้กับนักเรียนมุสลิม และโปรแกรมภาษาอาหรับ เพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนทุกศาสนาด้วย ที่สำคัญยิ่งนั่นคือ เชื่อว่าศูนย์นี้จะสามารถเตรียมพร้อมด้านภาษาอาหรับให้นักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

“หออิสลามนิทัศน์” เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจยิ่งที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ โดยหอนี้มีการนำเสนอเรื่องราวสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม เช่น ในหลวงกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม วิทยาการโลกมุสลิม แผนผังนบีและรสูล 25 นามศาสนทูตที่ปรากฏในอัลกุรอาน ทำเนียบจุฬาราชมนตรีในประเทศไทย รวมถึงวิถีชีวิตมุสลิมตั้งแต่เกิดจนตาย มีผังภาพวิถีชีวิตมุสลิมตั้งแต่การเกิดจนตายว่าต้องทำอะไรบ้าง ศิลปะมุสลิม เรื่องของภาษา การแต่งกาย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคงเป็นอีกความหวังหนึ่งของสังคมไทยที่คาดหวังว่าจะเป็นดินแดนแห่งความสมานฉันท์และสันติสุขที่จะขับเคลื่อนนำพาลูกหลานไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากลได้โดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์ของอิสลามและความเป็นไทย.

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) นับเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนมาเป็นเวลายาวนานถึง 64 ปี มีนักเรียนชาย-หญิงทั้งมุสลิม พุทธ คริสต์ และศาสนาอื่น ๆ เรียนร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สันติสุข ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่ถือว่าโดดเด่นมากนั่นคือ “สมานฉันท์ สันติสุข

อ่านบทความอื่นต่อที่นี่ อิสลาม สัญลักษณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like