single image

อิสลาม ธนาคาร

อิสลาม ธนาคาร – ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม  ปัจจุบันธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่หมายเลข เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558026170

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการคลัง

พันธกิจ :

  1. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ระบบงานได้มาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพ และดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
  2. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. สถานะมั่นคง มีเสถียรภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน  สามารถดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างสมดุล
  4. สนับสนุนและเชื่อมโยงการทำธุรกิจของกลุ่มมุสลิมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  5. มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์ :

เป็นธนาคารอิสลามที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์  

เพื่อเป็นธนาคารหลักของลูกค้ามุสลิม  ลูกค้าทั่วไปที่ทำธุรกิจกับกลุ่มมุสลิม ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของลูกค้าทั่วไป

ผู้บริหาร :

คณะผู้บริหารระดับสูง

1.นายพรเลิศ ลัธธนันท์

2.นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์

3.นายปภาณ อารียา

4.นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์

5.นางสาวอาสรา อังกาเรีย

6.นายมาโนช แดงโกเมน

7.ร.ต.อ.ภูมินทร์ พึ่งสุจริต

8.นางนุจรี ภักดีเจริญ

9.นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร

10.นายธีระ ยีโกบ

11.นายสติ ศังขวณิช

คงไม่มีใครอยากจะเป็นหนี้ แต่ถ้าเกิดพลาดพลั้งใช้จ่ายบัตรเครดิตเกินตัวจนหนี้พอกพูนเกินความสามารถที่จะไปหาเงินมาชำระได้ตรงเวลา ก็คงต้องหาทางปลดหนี้ให้เบาบางลง หลายคนก็เลยหันไปพึ่งพาบริการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ซึ่งปัจจุบันก็มีธนาคาร และสถาบันการเงินหลายแห่งให้ความช่วยเหลืออยู่ อย่างเช่นโปรโมชั่นสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ibank ที่น่าจะตรงใจของผู้อยากปลดหนี้หลาย ๆ คน เพราะสามารถใช้บริการได้แม้ไม่มีหลักประกัน ถ้าสนใจล่ะก็ลองมาดูข้อมูลกันค่ะ

สินเชื่อ Happy Life (สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล) 

            สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน

  1. แบบมีหลักประกัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

            เพื่อไถ่ถอนหนี้บัตรเครดิต และ/หรือ สินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่น ไม่รวมสินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อรถยนต์

วงเงินอนุมัติ

            ให้วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

            เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 ปี เป็นขั้นต่ำ และสูงสุดไม่เกิน 20 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

              มีสัญชาติไทย อายุ 21-67 ปี 

              อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีทำงานประจำ หากประกอบวิชาชีพเฉพาะ ต้องไม่เกิน 65 ปี และหากประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องไม่เกิน 70 ปี

              กรณีทำงานประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

              กรณีทำงานประจำ ต้องมีอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป

              มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนด

อัตรากำไร  

            อัตรากำไร ต่ำสุด 4.25% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556)

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารอิสลามฯ ไม่มีหลักประกันก็ขอสินเชื่อได้

หมายเหตุ : SPRL (การคิดดอกเบี้ยในอัตราสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดีของธนาคาร) เป็นไปตามประกาศธนาคาร 

ค่าธรรมเนียม

              ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front end fee

              ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)

              ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคาร

              ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามประกาศธนาคาร

  1. แบบไม่มีหลักประกัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

            เพื่อไถ่ถอนหนี้บัตรเครดิต และ/หรือ สินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่น ไม่รวมสินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อรถยนต์

วงเงินอนุมัติ

            ให้วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

            เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 1 ปี เป็นขั้นต่ำ และสูงสุดไม่เกิน 7 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

              มีสัญชาติไทย อายุ 21-69 ปี

              อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีทำงานประจำ หากประกอบวิชาชีพเฉพาะ ต้องไม่เกิน 65 ปี และหากประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องไม่เกิน 70 ปี

              กรณีทำงานประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป/เดือน กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

              กรณีทำงานประจำ ต้องมีอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป

              มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนด

บุคคลค้ำประกัน

            ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และมีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้ขอสินเชื่อได้

อัตรากำไร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556)

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารอิสลามฯ ไม่มีหลักประกันก็ขอสินเชื่อได้

หมายเหตุ : SPRL (การคิดดอกเบี้ยในอัตราสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดีของธนาคาร) เป็นไปตามประกาศธนาคาร 

ค่าธรรมเนียม

              ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front end fee

              ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)

              ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคาร

              ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามประกาศธนาคาร

            เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร สามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 1302 

 อ่านรายละเอียด สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารต่าง ๆ 

 ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ภาษี สินเชื่อ บทความการเงินน่ารู้มากมาย

กลับหน้าหลัก อิสลาม

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like