Block 6

single image
Lifestyle Politics Science Sport Uncategorized

อิสลาม ธนาคาร

อิสลาม ธนาคาร อิสลาม ธนาคาร – ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545...
single image
Lifestyle Politics Science Sport Uncategorized

อิสลาม พิธีกรรม ที่ควรรู้

อิสลาม พิธีกรรม อิสลาม พิธีกรรม – ศาสนพิธี  หมายถึง  ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่ถือปฎิบัติในศาสนา  เมื่อนำมาใช้ในพระพุทธศาสนา จึงหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฎิบัติในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่าง ๆ  ช่วยทำให้ความศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนิกชนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นสิ่งตอกย้ำใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม  จึงเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามที่ควรรักษาไว้คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชหรือนักพรต...